လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၁။ အင်ဂျင်နီယာလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတ်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
  • ဓါတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ (၃) ပုံ
  • အောင်လက်မှတ်/ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ
  • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်

Back to Top