ကန်ထရိုက်တာ လျှောက်ထားခြင်း

ရက်စွဲ : 23-07-2018


ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင်


အကြီးတန်း အငယ်တန်း
လုပ်ငန်းအာမခံ‌ငွေ သိန်း (၅၀၀) ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်သည်
မှတ်ပုံတင်ကြေး (၁၀) သိန်း ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်သည်
နှစ်စဉ်ကြေး () သိန်း ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်သည်

လျှောက်ထားသူ အချက်အလက်


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
/ ( )
ရှိ မရှိ


အမွေစားအမွေခံအဖြစ်လွဲအပ်ထားသူ


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
/ ( )

လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ တွဲပို့ရန်


*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif ဖိုင်များသာတင်ရန် ( Maximum limit: 150 Files )
Select Files Upload
(က) အမည်တူ Attach ပုံများတင်ပါက နောက်ဆုံးပုံကိုသာ အတည်ယူမည်
(ခ) ပုံအားလုံးတင်ပြီးမှ လျှောက်ထားမည် button ပေါ်မည်ဖြစ်သည်Back to Top