အဆောက်အအုံ ပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

ရက်စွဲ : 23-07-2018


လျှောက်လွှာ အချက်အလက်


အသေးစားအပြင်ဆင်ခြင်း အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း

လျှောက်ထားသူ အချက်အလက်


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
/ ( )

လျှောက်ထားသူနှင့်မြေပိုင်ရှင်အတူတူဖြစ်သည်!

ပါဝါပေးသူရှိပါကဖြည့်စွက်ရန်!အဆောက်အအုံ အချက်အလက်

လုံး

အထပ် အသုံးပြုမည့်ရည်ရွယ်ချက် (လျှောက်ထားသူမှ ဖြည့်စွက်ရန်!)
အထပ် အသုံးပြုမည့်ရည်ရွယ်ချက် ပြင်မည် ဖျက်မည်ကန်ထရိုက်တာရှိပါကဖြည့်စွက်ရန်!

လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာရှိပါကဖြည့်စွက်ရန်!

အဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာရှိပါကဖြည့်စွက်ရန်!

ခံဝန်ကတိ


ကတိပြုပါသည်
ကတိပြုပါသည်Back to Top