အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၁။  မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးသို့ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
 • အိမ်ငှားမရှိလျှင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏  ထောက်ခံချက်နှင့် အိမ်ငှားရှိလျှင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်အပြင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်
 • သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၃)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော မြေပုံ/မြေရာဇဝင်မူရင်း
 • ဂရန်မိတ္တူ (သို့) နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံ (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်)
 • ဘေးမြေကွက်များမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်
 • လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ အခွန်ကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၃)စုံ
 • (၃)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် အဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာ (SEC) မှတွက်ချက်တင်ပြထားသည့် အဆောက်အအုံ၏ ခိုင်မာမှုဆိုင်ရာတွက်ချက်မှု ပုံစံ(၁)စုံ
 • (၄)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် အထက်ပါအချက်များအပြင် အောက်ပါအချက်များပါတင်ပြရန်

  (က) မြေပိုင်ရှင်၊လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ၊ လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ၊ အဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာတို့၏ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောက်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ

  (ခ) မြေခံနိုင်အား စမ်းသပ်မှု (Soil Test)

  (ဂ) ဝဲ၊ ယာတွင် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံရှိပါက၎င်းအဆောက်အဦးများ၏ Theodolite Reading


Back to Top