အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၉ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ

ပဏာမအဆိုပြုပုံစံ(Proposal)

၁။        ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

(က)     ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ

(ခ)       အဆောက်အအုံကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ    အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာမှ တင်ပြရန်

(ဂ)       ခွင့်ပြုချက်မရမီ ကြိုတင်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်မြေပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်ခြင်း တို့အတွက် ဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာ      ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြေရှင်မှခံဝန်ကတိတင်ပြရန်

(ဃ)     အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ပြဿနာအရှုပ်အရှင်းကင်းရှင်းကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်တင်ပြရန်

(င)       ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ထိစပ်မြေကွက်ပိုင်ရှင်များအပါအဝင် အနည်းဆုံး မြေကွက်(၁၀)ကွက်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက် တင်ပြ            ရန်[ဘေးဝဲ/ယာ(၂)ကွက်စီ၊ရှေ့/နောက်(၃)ကွက်စီဖြင့် စုစုပေါင်း (၁၀)ကွက်၏ထောက်ခံချက်]

(စ)       အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ

(ဆ)      အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းရာတွင် ဘေးကပ်လျက်ရှိသော အဆောက်အအုံ ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ဖျက်သိမ်းပါမည့်အကြောင်း မှတ်ပုံတင်     လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာနှင့်မြေရှင်တို့မှ ခံဝန်ကတိတင်ပြရန်

(ဇ)       မြေရှင်၏ GP/SPမှ တင်ပြမည်ဆိုပါက မြေရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြေရှင်မှ     တင်ပြရန်

(ဈ)      အဆောက်အအုံခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ၏ တာဝန်ယူကြောင်း ခံဝန်ကတိတင်ပြရန်(ပုံစံကြီးတွင် ပူးတွဲ    တင်ပြ ရန်)

(ည)      အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လျှောက်ထားသူ၊ လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာ(LC)နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/    ဗိသုကာတို့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များအားလိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခံဝန်ကတိတင်ပြရန်(ပုံစံကြီးတွင် ပူးတွဲ    တင်ပြရန်)

၂။         လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ (မြေရှင်၊ GP/SP) (A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင်အပေါ်/အောက်ကူးရန်)

၃။        သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရန် မြေပုံ၊မြေရာဇဝင်မူရင်း(C/Map)

၄။        ဂရန်မိတ္တူနှင့်နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံ(D/Map)မိတ္တူ

၅။        ဘေးဝဲ/ယာကပ်လျက်တွင် ၄ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများရှိပါက လိုင်စင်ရတိုင်းတာရေး အင်ဂျင်နီယာ၏ အဆောက်အအုံတိုင်းတာချက်(Theodolite Reading)

၆။        လျှောက်ထားသူ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာတို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြု ဗိသုကာပုံစံ(၁)စုံ(A3 Size)

၇။        ဖျက်သိမ်းမည့် အဆောက်အအုံဟောင်း၏ဓါတ်ပုံ နှင့်ဘေးနှစ်ဖက်ရှိ အဆောက်အအုံများ၏ ဓါတ်ပုံ

 

ပုံစံကြီး

၈။        ​ မြေခံနိုင်အား စမ်းသပ်မှု (Soil Test) မူရင်း(၂)စုံနှင့် Soft Copy

၉။        မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာတို့မှ တွက်ချက်တင်ပြထားသည့် Structural Calculation(၂)စုံ၊ M & E Calculation (၂)စုံနှင့် Soft Copy

၁၀။      လျှောက်ထားသူ၊ လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာ(LC)၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ /ဗိသုကာတို့မှ တွက်ချက်ရေးဆွဲထားသည့် Architectural Drawing (၄)စုံ၊ M & E Drawing(၄)စုံ၊Pile Foundation ဖြစ်ပါက Pile Load Test(Method of Statement) (၄)စုံ

၁၁။      မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ အကြံပြုချက်

 

မှတ်ချက်။          အမှတ်စဉ်(၄)သည် မိတ္တူမှန်ဖြစ်ရန်အတွက် မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

(၄)ထပ်မှ (၈)ထပ်အထိ အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ

ပဏာမအဆိုပြုပုံစံ(Proposal)

၁။        ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

(က)     ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ

(ခ)       အဆောက်အအုံကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ    အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာမှ တင်ပြရန်

(ဂ)       ခွင့်ပြုချက်မရမီ ကြိုတင်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်မြေပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာပေါ်ပေါက်ခြင်း တို့အတွက် ဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာ      ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြေရှင်မှခံဝန်ကတိတင်ပြရန်

(ဃ)     အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ပြဿနာအရှုပ်အရှင်းကင်းရှင်းကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ ထောက်ခံချက်တင်ပြရန်

(င)       ဘေးကပ်လျက် မြေကွက်ပိုင်ရှင်များ၏ သဘောထားတင်ပြရန်

(စ)       လမ်းအတွင်း ၄ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံမရှိပါက အဆိုပြုအဆာက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြေကွက်ပိုင်ရှင်များ [ဘေး    ဝဲဘက်(၂)ဦး၊ ယာဘက်(၂)ဦး၊ရှေ့ဘက်(၃)ဦး၊နောက်ဘက်(၃)ဦး ၊စုစုပေါင်း (၁၀)ဦး၏ ထောက်ခံ ချက်] မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း             ထောက်ခံချက် တင်ပြရန်

(ဆ)      စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေကွက်ပိုင်ရှင်များ [ဘေးဝဲဘက်(၂)ဦး၊ ယာ    ဘက်(၂)ဦး၊ရှေ့ဘက် (၃)ဦး၊ နောက်ဘက်(၃)ဦး ၊စုစုပေါင်း (၁၀)ဦး၏ ထောက်ခံ ချက်] မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက် တင်ပြရန်

(ဇ)       အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ

(ဈ)      အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းရာတွင် ဘေးကပ်လျက်ရှိသော အဆောက်အအုံ ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ဖျက်သိမ်းပါမည့်အကြောင်း မှတ်ပုံတင်            လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာနှင့်မြေရှင်တို့မှ ခံဝန်ကတိတင်ပြရန်

(ည)      မြေရှင်၏ GP/SPမှ တင်ပြမည်ဆိုပါက မြေရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြေရှင်မှ     တင်ပြရန်

(ဋ)       အဆောက်အအုံခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ၏ တာဝန်ယူကြောင်း ခံဝန်ကတိတင်ပြရန်(ပုံစံကြီးတွင် ပူးတွဲ    တင်ပြရန်)

(ဌ)       အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လျှောက်ထားသူ၊ လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာ(LC)နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/    ဗိသုကာတို့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များအားလိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခံဝန်ကတိတင်ပြရန်(ပုံစံကြီးတွင် ပူးတွဲ   တင်ပြရန်)

၂။         လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ (မြေရှင်၊ GP/SP) (A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင်အပေါ်/အောက်ကူးရန်)

၃။        သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရန် မြေပုံ၊မြေရာဇဝင်မူရင်း(C/Map)

၄။        ဂရန်မိတ္တူနှင့်နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံ(D/Map)မိတ္တူ

၅။        ဘေးဝဲ/ယာကပ်လျက်တွင် ၄ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများရှိပါက လိုင်စင်ရတိုင်းတာရေး အင်ဂျင်နီယာ၏ အဆောက်အအုံတိုင်းတာချက်(Theodolite Reading)

၆။        လျှောက်ထားသူ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာတို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသောFoundation Plan ပါဝင်သည့် အဆိုပြု ဗိသုကာပုံစံ(၁)စုံ(A3 Size)

၇။        ဖျက်သိမ်းမည့် အဆောက်အအုံဟောင်း၏ဓါတ်ပုံ နှင့်ဘေးနှစ်ဖက်ရှိ အဆောက်အအုံများ၏ ဓါတ်ပုံ

 

ပုံစံကြီး

၈။        ​ မြေခံနိုင်အား စမ်းသပ်မှု (Soil Test) မူရင်း(၂)စုံနှင့် Soft Copy,CD

၉။        မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာမှ တွက်ချက်တင်ပြထားသည့် အဆောက်အအုံခိုင်ခံမှုဆိုင် ရာ တွက်ချက်မှုပုံစံ(၁)စုံ

၁၀။      လျှောက်ထားသူ၊ လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာ(LC)၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ /ဗိသုကာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြုပုံစံ(၃)စုံ(A3 Size)

၁၁။      မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ အကြံပြုချက်

၁၂။       အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) ၏ မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်(သို့မဟုတ်) သဘောထားမှတ်ချက်

 

မှတ်ချက်။          အမှတ်စဉ်(၄)သည် မိတ္တူမှန်ဖြစ်ရန်အတွက် မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

မြေပိုင်ဆိုင်မှုမှန်ကန်မှုရှိသော ၃ထပ်နှင့် အောက်အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ

၁။        ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

(က)     ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ

(ခ)       အဆောက်အအုံကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ    အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာမှ တင်ပြရန်

(ဂ)       ခွင့်ပြုချက်မရမီ ကြိုတင်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်မြေပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာပေါ်ပေါက်ခြင်း တို့အတွက် ဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာ      ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြေရှင်မှခံဝန်ကတိတင်ပြရန်

(ဃ)     အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ပြဿနာအရှုပ်အရှင်းကင်းရှင်းကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ ထောက်ခံချက်တင်ပြရန်

(င)       ဘေးကပ်လျက် မြေကွက်ပိုင်ရှင်များ၏ သဘောထားတင်ပြရန်

(စ)       စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘေး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေကွက်ပိုင်ရှင်များ [ဘေးဝဲဘက်(၂)ဦး၊ ယာ    ဘက်(၂)ဦး၊ရှေ့ဘက် (၃)ဦး၊ နောက်ဘက်(၃)ဦး ၊စုစုပေါင်း (၁၀)ဦး၏ ထောက်ခံချက်] မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက် တင်ပြရန်

(ဆ)      အဆောက်အအုံခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာမှတာဝန် ယူကြောင်း ခံဝန်ကတိ တင်ပြရန်

(ဇ)       အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ

(ဈ)      အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းရာတွင် ဘေးကပ်လျက်ရှိသော အဆောက်အအုံ ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ဖျက်သိမ်းပါမည့်အကြောင်း မှတ်ပုံတင်    လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာနှင့်မြေရှင်တို့မှ ခံဝန်ကတိတင်ပြရန်

(ည)      မြေရှင်၏ GP/SPမှ တင်ပြမည်ဆိုပါက မြေရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြေရှင်မှ     တင်ပြရန်

(ဋ)       ကန်ထရိုက်တိုက်ပုံစံဖြစ်ပါက လျှောက်ထားသူ၊လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာ(LC)နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာတို့မှ      သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များအားလိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခံဝန်ကတိတင်ပြရန်

၂။         လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ (မြေရှင်၊ GP/SP) (A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင်အပေါ်/အောက်ကူးရန်)

၃။        သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရန် မြေပုံ၊မြေရာဇဝင်မူရင်း(C/Map)

၄။        ဂရန်မိတ္တူနှင့်နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံ(D/Map)မိတ္တူ

၅။        မိသားစုလုံးချင်းနှင့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံပုံစံဖြစ်ပါက လျှောက်ထားသူနှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာတို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသော အဆိုပြု ပုံစံ(၃)စုံ(A3 Size)

၆။        ကန်ထရိုက်တိုက်ပုံစံဖြစ်ပါက လျှောက်ထားသူ၊လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာ(LC)နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာတို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသော အဆိုပြု ပုံစံ(၃)စုံ(A3 Size)

၇။        ဖျက်သိမ်းမည့် အဆောက်အအုံဟောင်း၏ဓါတ်ပုံ နှင့်ဘေးနှစ်ဖက်ရှိ အဆောက်အအုံများ၏ ဓါတ်ပုံ

၈။        ကန်ထရိုက်တိုက်ပုံစံနှင့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံပုံစံများ ဖြစ်ပါက မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ အကြံပြုချက်

 

မှတ်ချက်။          အမှတ်စဉ်(၄)သည် မိတ္တူမှန်ဖြစ်ရန်အတွက် မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။


 


Back to Top