ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ထောက်ခံချက်များ

ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင်အပေါ်အောက်မိတ္တူ ကူးရန်)

သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ(၃)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော မြေပုံ/မြေရာဇဝင်မူရင်း

ဂရန်မိတ္တူ (သို့)မြေပိုင်မြေအတွက် နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံ(မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်)

မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏အခွန်ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်

ဘေးမြေကွက်များမှကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်

လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြု ပုံစံ(၃)စုံ(A1 Size 33.1" ×23.4")

မိမိပိုင်မြေအတွင်း ကာရံမည့်ခံဝန်

Back to Top