ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ထောက်ခံချက်များ

၁။        ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

(က)     ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

(ခ)       ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းအား ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ရ    အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာမှ တင်ပြရန်

(ဂ)       ခွင့်ပြုချက်မရမီ ကြိုတင်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်မြေပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာပေါ်ပေါက်ခြင်း တို့အတွက် ဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြေရှင်မှခံဝန်ကတိတင်ပြရန်

(ဃ)     အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ပြဿနာအရှုပ်အရှင်းကင်းရှင်းကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ ထောက်ခံချက်တင်ပြရန်

(င)       မြေရှင်၏ GP/SPမှ တင်ပြမည်ဆိုပါက မြေရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြေရှင်မှတင်ပြရန်

(စ)       ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်မြေကွက်ပိုင်ရှင်များ၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း တင်ပြရန်

(ဆ)      မိမိပိုင်နယ်နိမိတ်၌သာ ကာရံမည်ဖြစ်ကြောင်း မြေရှင်၏ ခံဝန်ကတိတင်ပြရန်

၂။         လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ (မြေရှင်၊ GP/SP) (A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင်အပေါ်/အောက်ကူးရန်)

၃။        သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော ခြံကာရန် မြေပုံ၊မြေရာဇဝင် မူရင်း(C/Map)

၄။        ဂရန်မိတ္တူနှင့်နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံ(D/Map)မိတ္တူ

၅။        လျှောက်ထားသူနှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာတို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသော အဆိုပြု ပုံစံ(၃)စုံ(A3 Size)

 

မှတ်ချက်။          အမှတ်စဉ်(၄)သည် မိတ္တူမှန်ဖြစ်ရန်အတွက် မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top