အဆောက်အအုံတိုင်းတာရေးလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၁။ အဆောက်အအုံတိုင်းတာရေးလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

  • ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
  • မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာကတ်ပြားမိတ္တူ
  • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိကြောင်းထောက်ခံစာ

Back to Top