တိုင်းတာရေးလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၁။ တိုင်းတာရေးလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတ်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
  • ဓါတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ (၃) ပုံ
  • အောင်လက်မှတ်/ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ
  • Design ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတင်ပြချက်

၂။ တိုင်းတာရေးလိုင်စင် လျှောက်ထားသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည် -

  • မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီအသိအမှတ်ပြု PE (Structure) ရရှိသူများ
  • SEC လုပ်သက် (၅)နှစ်ရှိပြီး Ph.D (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူများ
  • SEC လုပ်သက် (၅)နှစ်ရှိပြီး M.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူများ
  • SEC လုပ်သက် (၇)နှစ်ရှိပြီး Post Graduate Diploma (Structure) ဘွဲ့ရရှိသူများ
  • SEC လုပ်သက် (၈)နှစ်ရှိပြီး B.E (Civil) ဘွဲ့ရရှိသူများ
  • အထက်ပါအရည်အချင်းများနှင့် အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံမှ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဘွဲ့ ရရှိသူများ

Back to Top