အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခြင်း လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 အဆောက်အအုံဖျက်မိန့်တင်ပြရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

၁။        ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

(က)     အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

(ခ)       အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် တာဝန်ယူကြောင်း မြေရှင်မှ ခံဝန်ကတိ တင်ပြရန်

(ဂ)       အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းရာတွင် ဘေးကပ်လျက်ရှိသော အဆောက်အအုံ ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ဖျက်သိမ်းပါမည့်အကြောင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ/ ဗိသုကာနှင့်မြေရှင်တို့မှ ခံဝန်ကတိတင်ပြရန်

(ဃ)     အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ပြဿနာအရှုပ်အရှင်းကင်းရှင်းကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်တင်ပြရန်

၂။         မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

၃။        လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ (မြေရှင်၊ GP/SP) (A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင်အပေါ်/အောက်ကူးရန်)

၄။        ဖျက်သိမ်းမည့် အဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံ နှင့်ဘေးနှစ်ဖက်ရှိ အဆောက်အအုံများ၏ ဓါတ်ပုံ

 

မှတ်ချက်။          အမှတ်စဉ်(၂)သည် မိတ္တူမှန်ဖြစ်ရန်အတွက် မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top