အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခြင်း လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

                    အဆောက်အအုံဖျက်မိန့်တင်ပြရာတွင် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(၁)    အဆောက်အဦးဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်လျှောက်လွှာ

(၂)    လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ  (A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင် အပေါ်အောက် မိတ္တူ  ကူးရန်)

(၃)    သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ(၃)နှစ်အတွင်းထုတ်ပေးထားသော မြေပုံ/ရာဇဝင်မိတ္တူ  (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်)

(၄)    စည်ပင်သာယာအခွန်ကြွေးကျန်မရှိကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏​ထောက်ခံချက်

(၅)    အဆိုပြုအဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းရာတွင်ဘေးကပ်လျှက်ရှိသောအဆောက်အအုံပျက်စီးမှု မရှိစေရန်

(၆)    အဆောက်အဦးဟောင်းအားကြိုတင်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ကိစ္စအားလုံး

တာဝန်ယူကြောင်းလျှောက်ထားသူ၏ဝန်ခံကတိပြုစာချုပ်

(၇)    ဖျက်သိမ်းမည့်အဆောက်အအုံဟောင်းတွင် အိမ်ဌားရှိလျှင် အိမ်ရှင်၊အိမ်ဌားပြသာနာမရှိကြောင်း

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ထောက်ခံချက်မူရင်း

(၈)    ဖျက်သိမ်းမည့်အဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံနှင့်ဘေးနှစ်ဖက်ရှိအဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံ

Back to Top