အဆောက်အအုံပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

အကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ

၁။        ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

(က)     အဆောက်အအုံအကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

(ခ)       အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ပြဿနာအရှုပ်အရှင်းကင်းရှင်းကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ ထောက်ခံချက်တင်ပြရန်

(ဂ)       မြေရှင်၏ GP/SPမှ တင်ပြမည်ဆိုပါက မြေရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြေရှင်မှတင်ပြရန်

၂။         လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ (မြေရှင်၊ GP/SP) (A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင်အပေါ်/အောက်ကူးရန်)

၃။        မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမိတ္တူ၊ အိမ်ငှား/အခန်းငှား ဖြစ်ပါက ငှားရမ်းစာချုပ်မိတ္တူ

၄။        လျှောက်ထားသူ၏ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ

၅။        လျှောက်ထားသူနှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာတို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသော အဆိုပြု ပုံစံ(၃)စုံ(A3 Size)(ပြင်ဆင်မည့် အစိတ်အပိုင်းများအား အနီရောင်ခြယ် ပေးရမည်။)

၆။        ပြင်ဆင်လိုသည့် အဆောက်အအုံ၏ ဓါတ်ပုံနှင့် ပြင်ဆင်လိုသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဓါတ်ပုံ

၇။        အိမ်ငှားဖြစ်ပါက အိမ်ရှင်၏ သဘောထားမှတ်ချက်

၈။        အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ပြဿနာရှိပါက မြို့နယ်ငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေးဝန်၏ သဘောထားမှတ်ချက်

၉။        အခန်းငှားများမှ အခန်းပြင်ဆင်ခွင့် တင်ပြလာပါက အခန်းရှင်/မြေရှင်၊ ဆက်စပ်အခန်များ၏ ထောက်ခံချက်အား ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်

 

မှတ်ချက်။          အမှတ်စဉ်(၃)သည် မိတ္တူမှန်ဖြစ်ရန်အတွက် မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 

Back to Top