အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၁။ အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

အကြီးတန်း

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
 • အမွေစားအမွေခံ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
 • အိမ်ထောင်စုဇယားပုံစံ (၆၆/၆) မိတ္တူ
 • ဓါတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ (၄) ပုံ
 • ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းသိန်း(၁၅၀၀)
 • လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာတစ်ဦး၏ ထောက်ခံချက်
 • ပညာအရည်အချင်း

အငယ်တန်း

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
 • အမွေစားအမွေခံ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
 • အိမ်ထောင်စုဇယားပုံစံ (၆၆/၆) မိတ္တူ
 • ဓါတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ (၄) ပုံ
 • ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းသိန်း(၆၀၀)
 • လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာတစ်ဦး၏ ထောက်ခံချက်
 • ပညာအရည်အချင်း

Back to Top