ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၁။ ကန်ထရိုက်တာလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတ်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
  • အမွေစားအမွေခံ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
  • အိမ်ထောင်စုဇယားပုံစံ (၆၆) မိတ္တူ
  • ဓါတ်ပုံ(လိုင်စင်)ရောင်စုံ (၄) ပုံ
  • ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းသိန်း(၁၅၀၀)
  • လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာတစ်ဦး၏ ထောက်ခံချက်
  • အောင်လက်မှတ်/ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ

Back to Top