အဆောက်အအုံ ပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်(BCC) လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၁။ အဆောက်အအုံ ပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (BCC) လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ                        အချက် များကိုသတ်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
 • လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်နှင့်အိမ်ပုံစံမိတ္တူ တစ်စုံ
 • ပုံစံစစ်ဆေးခငွေသွင်းချလံ မိတ္တူ
 • စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်း စာအုပ် (Log Book)
 • ရာပြတ်ဌာန၏အခွန်ပေးဆောင်ပြီးပြေစာ
 • (၃)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် အထက်ပါအချက်များအပြင်အောက်ပါအချက်များပါတင်ပြရန်−

  (၁) ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကိစ္စစိစစ်ပြီးကြောင်းထောက်ခံချက် (သို့) အခွန်ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်

  (၂) မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်

  (၃) ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) ၏ ထောက်ခံချက်

  (၄) ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ၏ ထောက်ခံချက်

  (၅) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ ၏ထောက်ခံချက် (Y.E.S.B). (သို့) မီတာများတပ်ဆင်      ရန်လျှောက်ထားပြီးသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း  ထောက်ခံချက်

  (၆) အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) လျှပ်စစ်ဌာနခွဲ၏ထောက်ခံချက်

  (၇) ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန မှ အမှိုက်ပုံး         ဝယ်ယူထားသော ချလံ

  (၈) အဆောက်အအုံတိမ်းစောင်းမှု ရှိ/မရှိ Theodolite Reading

  (၉) အဆောက်အအုံ၏ ရှေ့/နောက်၊ ဝဲ/ယာ လျှပ်စစ်မီတာ၊ ရေမော်တာ မိလ္လာကန် ထားရှိမှုဓာတ်ပုံ

  (၁၀) အခန်း ၁၈ ခန်းနှင့်အထက် အဆောက်အအုံ များအတွက် Transformer တပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့် YESB                   ထောက်ခံချက်

  (၁၁) ဓာတ်လှေခါးပါဝင်သော အဆောက်အအုံများအတွက် ဓာတ်လှေခါးတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့် လက်မှတ် (E.I).

Back to Top