အဆောက်အအုံ ပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ်(BCC) လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၃ထပ်နှင့်အောက်အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ် ပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ် (BCC) လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

၁။        ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

(က)     အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံ

(ခ)       မြေရှင်၏GP/SP မှ တင်ပြမည်ဆိုပါက မြေရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်  လွှဲအပ်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြေရှင်မှတင်ပြရန်

၂။         ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ(၁) ရွက်

၃။        ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပုံစံ(Drawing)မိတ္တူ(၁)စုံ

၄။        ဆောက်လုပ်ခွင့်ပုံစံစစ်ဆေးခငွေသွင်းချလံမိတ္တူ

၅။          အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာနှင့်စစ်ဆေးရေး

အင်ဂျင်နီယာ များ၏မှတ်ချက်ပါရှိသောမှတ်တမ်းစာအုပ်(Log Book)

၆။        လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ(မြေရှင်၊ GP/SP)(A4 Sizeတစ်မျက်နှာတည်းတွင်အပေါ်/အောက်ကူးရန်)

၇။        စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအဆောက်အအုံပုံစံဖြစ်ပါက မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်မူရင်းနှင့် Fire Safety Certificate မိတ္တူ

၈။        အဆောက်အအုံ၏ရှေ့၊နောက်၊ဝဲ၊ယာ ဓါတ်ပုံများ

၉။        ရာပြတ်ဌာန၏အခွန်စည်းကြပ်ပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်

၁၀။      ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၏အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန်လုံလောက် သည့်အမှိုက်ပုံးထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းခံဝန်

၁၁။      Lift ပါဝင်သောအဆောက်အအုံဖြစ်ပါကစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဓါတ်လှေကားအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်

၁၂။       (၁၈)ခန်းနှင့်အထက်အဆောက်အအုံဖြစ်ပါကTransformer တပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ထောက်ခံချက်

 

 

၉ထပ်နှင့်အထက်အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ် ပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ် (BCC) လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ 

၁။        ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

(က)     အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံ

(ခ)       မြေရှင်၏GP/SP မှ တင်ပြမည်ဆိုပါက မြေရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်  လွှဲအပ်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြေရှင်မှတင်ပြရန်

(ဂ)       အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ လျှပ်စစ်ဌာနခွဲ၏ လျှပ်စစ်သွယ်တန်း မှုစစ်ဆေးရန်လျှောက်လွှာပုံစံ

၂။         ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ(၁) ရွက်

၃။        ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပုံစံ(Drawing)မိတ္တူ(၁)စုံ

၄။        ဆောက်လုပ်ခွင့်ပုံစံစစ်ဆေးခငွေသွင်းချလံမိတ္တူ

၅။          အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာနှင့်စစ်ဆေးရေး

အင်ဂျင်နီယာ များ၏မှတ်ချက်ပါရှိသောမှတ်တမ်းစာအုပ်(Log Book)နှင့်လိုင်စင်ရကန် ထရိုက်တာ(LC)၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာတို့မှလက်မှတ်ရေး ထိုးထားသောဇယား

၆။        လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ(မြေရှင်၊ GP/SP)(A4 Sizeတစ်မျက်နှာတည်းတွင် အပေါ်/အောက်ကူးရန်)

၇။        မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်မူရင်းနှင့် Fire Safety Certificate မိတ္တူ

၈။        အဆောက်အအုံ၏ရှေ့၊နောက်၊ဝဲ၊ယာ ဓါတ်ပုံများနှင့်လျှပ်စစ်မီတာ/ရေမော်တာ/မိလ္လာကန်ထားရှိမှုဓါတ်ပုံ

၉။        ရာပြတ်ဌာန၏အခွန်စည်းကြပ်ပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်

၁၀။      ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၏သဘောထားမှတ်ချက်

၁၁။      အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ ထောက်ခံချက်

၁၂။      သီးသန့်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် အဆောက်အအုံများအား လမ်းနှင့်ရေစီးရေလာအတွက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့်တံတား)၏ သဘောထားမှတ်ချက်

၁၃။      Lift ပါဝင်သောအဆောက်အအုံဖြစ်ပါကစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဓါတ်လှေကား အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်

၁၄။      (၁၈)ခန်းနှင့်အထက်အဆောက်အအုံဖြစ်ပါကTransformer တပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ထောက်ခံချက်

၁၅။      ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ထောက်ခံချက်(သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်မီးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြေရှင်နှင့် လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ(LC)တို့၏ ခံဝန်ကတိ

၁၆။      ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကိစ္စစိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်

၁၇။      အဆိုပြုအဆောက်အအုံအတွက် လိုင်စင်ရတိုင်းတာရေး အင်ဂျင်နီယာ၏ Theodolite တိုင်းတာချက်

 

 

(၄)ထပ်မှ(၈)ထပ်ထိ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ် ပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ် (BCC) လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ 

၁။        ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

(က)     အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံ

(ခ)       မြေရှင်၏GP/SP မှ တင်ပြမည်ဆိုပါက မြေရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်  လွှဲအပ်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြေရှင်မှတင်ပြရန်

(ဂ)       အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ လျှပ်စစ်ဌာနခွဲ၏ လျှပ်စစ်သွယ်တန်း မှုစစ်ဆေးရန်လျှောက်လွှာပုံစံ

၂။         ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ(၁) ရွက်

၃။        ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပုံစံ(Drawing)မိတ္တူ(၁)စုံ

၄။        ဆောက်လုပ်ခွင့်ပုံစံစစ်ဆေးခငွေသွင်းချလံမိတ္တူ

၅။          အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာနှင့်စစ်ဆေးရေး

အင်ဂျင်နီယာ များ၏မှတ်ချက်ပါရှိသောမှတ်တမ်းစာအုပ်(Log Book)နှင့်လိုင်စင်ရကန် ထရိုက်တာ(LC)၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာတို့မှလက်မှတ်ရေး ထိုးထားသောဇယား

၆။        လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ(မြေရှင်၊ GP/SP)(A4 Sizeတစ်မျက်နှာတည်းတွင် အပေါ်/အောက်ကူးရန်)

၇။        မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်မူရင်းနှင့် Fire Safety Certificate မိတ္တူ

၈။        အဆောက်အအုံ၏ရှေ့၊နောက်၊ဝဲ၊ယာ ဓါတ်ပုံများနှင့်လျှပ်စစ်မီတာ/ရေမော်တာ/မိလ္လာကန်ထားရှိမှုဓါတ်ပုံ

၉။        ရာပြတ်ဌာန၏အခွန်စည်းကြပ်ပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်

၁၀။      ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၏အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန်လုံလောက်သည့် အမှိုက်ပုံး ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ခံဝန်

၁၁။      အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ ထောက်ခံချက်

၁၂။      သီးသန့်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် အဆောက်အအုံများအား လမ်းနှင့်ရေစီးရေလာအတွက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့်တံတား)၏ သဘောထားမှတ်ချက်

၁၃။      Lift ပါဝင်သောအဆောက်အအုံဖြစ်ပါကစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဓါတ်လှေကား အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်

၁၄။      (၁၈)ခန်းနှင့်အထက်အဆောက်အအုံဖြစ်ပါကTransformer တပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ထောက်ခံချက်

၁၅။      ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ထောက်ခံချက်(သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်မီးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြေရှင်နှင့် လိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာ(LC)တို့၏ ခံဝန်ကတိ

၁၆။      ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကိစ္စစိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်

၁၇။      အဆိုပြုအဆောက်အအုံအတွက် လိုင်စင်ရတိုင်းတာရေး အင်ဂျင်နီယာ၏ Theodolite တိုင်းတာချက်

 

 

Back to Top