အဆောက်အအုံအသစ်(အရပ်စာချုပ်) ဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်

  • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
  • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင်အပေါ်အောက်ကူးရန်)
  • ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား(မြေကွက်အကျယ်အဝန်း၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ်ဖော်ပြရန် )
  • ဘေးမြေကွက်များမှကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်
  • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏အခွန်ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်
  • ပိုင်ရှင်၊ လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်၊ SEC ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၃)စုံ (ကန်ထရိုက်တိုက်ပုံစံ ဆောက်လုပ်မည်ဆိုပါကလိုင်စင်ကန်ထရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးရန်)
  • (၃)ထပ်ကန်ထရိုက်တိုက်ပုံစံအဆောက်အအုံများအတွက်မီးသတ်ထောက်ခံချက်
  • (၃)ထပ်အဆောက်အအုံများအတွက်အဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာ(SEC)၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ခံဝန်ကတိ
  • (၃)ထပ်ကန်ထရိုက်တိုက်ပုံစံအဆောက်အဦများအတွက်မြေပိုင်ရှင်၊ ကန်ထရိုက်တာ၊ လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ၊ အဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာတို့၏အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကတိ(၄ဦး Bond)
  • အထပ်တိုးဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်းမြေရှင်နှင့်LSတို့၏ခံဝန်

Back to Top