အဆောက်အအုံသက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၁။ အဆောက်အအုံ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတ်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

  • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
  • လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
  • ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်နှင့်အိမ်ပုံစံမိတ္တူ တစ်စုံ
  • ပုံစံစစ်ဆေးခငွေသွင်းချလံ မိတ္တူ

Back to Top