အဆောက်အအုံသက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

 အဆောက်အအုံ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတ်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

၁။        ဌာနသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

(က)     ဆောက်လုပ်ခွင့် သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာပုံစံ

(ခ)       မြေရှင်၏GP/SP မှ တင်ပြမည်ဆိုပါက မြေရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်  လွှဲအပ်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြေရှင်မှတင်ပြရန်

၂။         လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ(မြေရှင်၊ GP/SP)(A4 Sizeတစ်မျက်နှာတည်းတွင်အပေါ်/အောက်ကူးရန်)

၃။        ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ(၁) ရွက်

၄။        ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုပုံစံ(Drawing)မိတ္တူ(၁)စုံ

၅။        ဆောက်လုပ်ခွင့်ပုံစံစစ်ဆေးခငွေသွင်းချလံမိတ္တူ

 


Back to Top