ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

ရက်စွဲ : 23-07-2018


လျှောက်ထားသူ အချက်အလက်


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
/ ( )

ပါဝါပေးသူရှိပါကဖြည့်စွက်ရန်!လိုင်စင်အင်ဂျင်နီယာ အချက်အလက်


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
/ ( )


ခံဝန်ကတိ


ကတိပြုပါသည်
ကတိပြုပါသည်Back to Top