မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း(Soil Test)လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

 

၁။ မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်း(Soil Test)လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -

  • Company Profile
  • Company Organization Chart နှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား
  • Testing Method, Specification and Equipments
  • အထက်ဖော်ပြထားသည့်အချက်များကိုအခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီမှလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော် Soil Investigation လုပ်ငန်းအတွက် Method of Statement ရေးသားပေးရန်
  • Quality Control System

Back to Top