လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမည်ပြောင်း/လိပ်စာပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း

ရက်စွဲ : 08-06-2023


အဆောက်အအုံ အချက်အလက်လုပ်ငန်းအချက်အလက်အချက်အလက်


နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်
အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမရှိလျှင်)
Passport No. (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်)
/ ( )
လျှောက်လွှာ အခြေအနေစာရင်း ပေးပို့နိုင်ရန်

ပူးတွဲလုပ်ငန်းရှင်များ ဖြည့်စွက်ရန်!


ပြင်ဆင်လိုသည့် အချက်အလက်