သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်များ လျှောက်ထားခြင်း

လုပ်ငန်းရှင်၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

 

  • ယခင်နှစ်ကခွင့်ပြုခဲ့သော လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကတ်ပြား(မိတ္တူ/မူရင်း)။
  • လျှောက်ထားသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ။