မိတ္တူ လျှောက်ထားခြင်း

၁။ Online မှဆိုင်ခန်းနေရာချထားခြင်း(ပါမစ်)/  ဆိုင်ခန်းလွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်းစာချုပ်/  ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်/ ဆိုင်ခန်းတန်ဖိုးပေးသွင်းသည့်ငွေသွင်းချလံ မိတ္တူ လျှောက်ထားရာတွင်-

  • လုပ်ငန်းရှင်၏လျှောက်လွှာ။
  • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ။
  • တရားရုံးကျမ်းကျိန်လွှာ။
  • ရဲစခန်းထောက်ခံချက်။
  • သတင်းစာကြော်ငြာ။
  • ကိုယ်တိုင်ရေးခံဝန်ကတိ။
  • တာဝန်ခံ၏ထောက်ခံချက်။
  • ဆိုင်ခန်းနေရာချထားခြင်း(ပါမစ်)မိတ္တူ။
  • ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင် အမည်ပြောင်းခွင့်ပြုသည့် အကြောင်းကြားစာ မိတ္တူ။

 

၂။ Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာစခန်းကွပ်ကဲမှုရုံးမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမည်။

 

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ (၁) ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) ဆိုင်ခန်းနေရာချထားခြင်း(ပါမစ်)/ ဆိုင်ခန်းလွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်းစာချုပ်/ ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်/ ဆိုင်ခန်းတန်ဖိုးပေးသွင်းသည့် ငွေသွင်းချလံမိတ္တူကူးခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။