ပါမစ်အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း(ပွဲရုံ/မြေကွက်/ဆိုင်ခန်း/ကားဂိတ်)

 

၁။  Online မှပါမစ်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။

 • လုပ်ငန်းရှင်၏လျှောက်လွှာ။
 • မူလပိုင်ရှင်၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း တင်ပြချက်။
 • မူလပိုင်ရှင်၏ ကတိခံဝန်ချက်။
 • အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Notary) မိတ္တူ။
 • ကြွေးကျန်စိစစ်ချက်မှတ်တမ်း။
 • ရောင်းသူ/ဝယ်သူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ။
 • ဆိုင်ခန်း/မြေကွက်နေရာချထားခြင်း(ပါမစ်)မိတ္တူ/ ဆိုင်ခန်းလွှဲပြောင်း/လက်ခံခြင်း စာချုပ်မိတ္တူ။
 • ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္တူ။
 • တရားရုံးကျမ်းကျိန်လွှာ(လိုအပ်ပါက)။
 • Special Power မိတ္တူ။
 • စခန်းတာဝန်ခံအရာရှိ၏ စိစစ်ထောက်ခံချက်။
 • အခြားဖော်ပြရန်အကြောင်းအရာလိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 •  

  ၂။ အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်-

 • လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲလျှင် မီတာခအား သီးခြားပေးဆောင်ရမည်။
 • ရေသုံးစွဲမှုအား သီးခြားရေခွန်ပေးဆောင်ရမည်။
 • မိမိလုပ်ငန်းအတွက် မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုတို့ကို စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည့်အခန်း/အဆောက်အအုံအား လူနေအိမ်ခန်းအဖြစ် အသုံးပြုခွင့်မရှိကြောင်းသိရှိလိုက်နာရမည်။
 • ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန/ရုံးသို့ ငှားရမ်းသူမှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ရမည်။
 • ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းသော ပြဿနာများပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင် ပွဲရုံ၊ ဆိုင်ခန်း၊ ကားဂိတ်ခန်း အမည်ပေါက်ရရှိသူမှ တာ၀န်ယူဖြေရှင်းပေးရမည်။
 • ပွဲရုံ၊ ဆိုင်ခန်း၊ ကားဂိတ်ခန်းတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းနှင့်စာချုပ်ပါပဋိညာဉ်ခံဝန်ချက်နှင့် စည်ကမ်းချက်များလိုက်နာမှုရှိ/မရှိ အခွန်ဌာနမှ တာ၀န်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူများ၏ စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူရမည်။
 • ဆိုင်ခန်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပါက အမည်ပြောင်းခြင်းကို(၆)လအတွင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
 • ပွဲရုံ၊ ဆိုင်ခန်း၊ ကားဂိတ်ခန်းလခအား လစဉ်လဆန်း(၇)ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ရန်နှင့်သတ်မှတ်ရက်အတွင်မပေးဆောင်ပါက ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအဖြစ်(၁)ရက်       ၁၀၀ ကျပ်နှုန်းလျှင် ၁ ကျပ် ပေးဆောင်ရပါမည်။
 • အမည်ပြောင်းခွင့်ပြုပြီးပါက ပွဲရုံ၊ ဆိုင်ခန်း၊ ကားဂိတ်ခန်းအတွက် အခွန်/အခများအားပေးဆောင်ရပါမည်။
 • စခန်းတာ၀န်ခံအရာရှိ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကို ခံယူရမည်။
 •  

  ၃။ ဂရန်ရရှိပြီး မြေကွက်များ(ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဒဂုံဧရာပွဲရုံနှင့် အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငံပြာရည်/ အနံ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းဇုန်) အမည်ပြောင်းလဲလိုပါက မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

   

  ၄။ Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာစခန်းကွပ်ကဲမှုရုံးမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမည်။

   

  ၅။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ (၁) ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) ပါမစ်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။