လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမည်ပြောင်း/လိပ်စာပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း

၁။ Online မှအချက်အလက်ပြောင်း(လုပ်ငန်းရှင်အမည်/လုပ်ငန်းလိပ်စာ/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား) လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များပါရှိရပါမည်-

 • မူလလုပ်ငန်းရှင်အမည်။
 • မူလလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အမှတ်။
 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစား / ယခင်နှစ်လိုင်စင်နှုန်း။
 • ပြောင်းလဲလိုသည့်အချက်အလက်။
 • အမည်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထား/ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်မိတ္တူ/အငှားစာချုပ်မိတ္တူ ။
 • လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကတ်ပြား မူရင်း(သို့မဟုတ်)မိတ္တူ။
 • လိပ်စာပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါက ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်မည့် လိပ်စာနှင့်ပတ်သက်သော အထောက်အထား (အရောင်းအဝယ်စာချုပ်မိတ္တူ/အငှားစာချုပ်မိတ္တူ )။
 • ဆိုင်လခ ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်။
 • အခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်များ။
 • သတ်မှတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရသည့် ဆိုင်ခန်း၊ ပွဲရုံ၊ ကားဂိတ်စသည်တို့တွင် အခြားလုပ်ငန်းပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လိုပါက လုပ်ငန်းပြောင်းခွင့်ပြုမိန့် (မိတ္တူ)။
 • ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါက ရက်ချိန်းသတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများလိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက (တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများမှလွဲ၍ )ကျန်လုပ်ငန်းများအား ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။


၄။  ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ သက်ဆိုင်ရာစခန်းကွပ်ကဲမှုရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။