လိုင်စင် / ဆိုင်းဘုတ် / နေရောင်ကာ ပိတ်သိမ်းခြင်း

 

၁။Online မှ လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းကြောင်း လျှောက်ထားလာပါက ​အောက်ပါအချက်များ ပါရှိရပါမည် -

  • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
  • လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စ်ပို့ကတ်)
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာ        
  • ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်နှုန်း

၂။စခန်းကွပ်ကဲမှုရုံးမှအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာတွင်  စခန်းတာ၀န်ခံအရာရှိ၏စိစစ်ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်ဖြစ်ပါသည် ။

မှတ်ချက်။    ။ လိုင်စင်ကတ်ပြားအား သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်​ရေးမှူးရုံးသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။