လုပ်ငန်းလိုင်စင်(အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း

၁။ Online မှလုပ်ငန်းလိုင်စင်(အသစ်)လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ၊ အထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

  • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
  • လုပ်ငန်းရှင်သည်(နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ
  • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ။
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်အထောက်အထား (ဥပမာ)ကိုယ်ပိုင်ဂရန်/ စာချုပ်/ အငှားစာချုပ်/ ပစ္စည်းခွန်ပြေစာ
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/ အတွင်း/ အပြင်)ဓါတ်ပုံများ
  • လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်(လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သောဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုမိန့်လိုအပ်ချက်များအားအထွေထွေခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်) 
  • သတ်မှတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရသည့် ဆိုင်ခန်း၊ ပွဲရုံ၊ ကားဂိတ်စသည်တို့တွင် အခြားလုပ်ငန်းပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လိုပါက လုပ်ငန်းပြောင်းခွင့်ပြုမိန့်(မိတ္တူ)
  • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါကထပ်မံတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။