တည်းခိုခန်းလိုင်စင် (သက်တမ်းတိုး) လျှောက်ထားခြင်း

လုပ်ငန်းရှင်၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

 

  • လုပ်ငန်းပြဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ။
  • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ။