ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်လျှောက်ထားခြင်း

 

ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်များ လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

  • (က) ဥက္ကဌ၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့လည်းကောင်း၊ ဌာနမှူး၊ စီမံရေးရာဌာနသို့လည်းကောင်း လိပ်မူလျှောက်ထားရပါမည်။ လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ နိုင်ငံသားအမှတ်၊ ရာထူး၊ ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်း၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်လျှောက်ထားရပါသည်။
  • (ခ) လျှောက်လွှာနှင့်အတူ MIC ခွင့်ပြုမိန့်(သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီလိုင်စင်(သို့မဟုတ်)စည်ပင်သာယာလိုင်စင်(သို့မဟုတ်)ဝန်ကြီးဌာန/ ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုခု၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြောင်း အထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
  • (ဂ) လျှောက်ထားသူသည် အထက်အပိုဒ်(ခ)ပါ အထောက်အထားများစာရင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုသည့်သူ၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ပူးတွဲတင်ပြရပါသည်။
  • (ဃ) စိုက်ထူတပ်ဆင်မည့် နေရာပြဓါတ်ပုံ(မတပ်ဆင်မီ လက်ရှိမြင်တွေ့ရပုံနှင့် တပ်ဆင်ပြီးမြင်တွေ့ရမည့်ပုံအား ကွန်ပျူတာဖြင့် ပြင်ဆင်၍ တင်ပြရန်) ကာလာဖြင့် တင်ပြရပါသည်။
  • (င) တပ်ဆင်မည့် ဒီဇိုင်းပုံအား ကာလာဖြင့်တင်ပြရပါသည်။
  • (စ) တပ်ဆင်မည့်ဆိုင်းဘုတ်အတွက် တပ်ဆင်မည့်ဖရိန်၏ပုံစံများ ပူးတွဲတင်ပြရပါသည်။
  • (ဆ) အထက်အပိုဒ်(က) မှ(စ)ပါ အထောက်အထားများပြည့်စုံပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ(လမ်းနှင့်တံတား)၊ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ(အဆောက်အအုံ) တို့ပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ ဌာနသို့ပြန်လည်တင်ပြပါသည်။
  • (ဇ) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ စစ်ဆေးတင်ပြချက်အပေါ် ခွင့်ပြုရန် သင့်မသင့် ဒုတိယဌာနမှူး၊ ဌာနမှူးထံ တင်ပြပါသည်။ လိုအပ်ပါက ကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း၊EC တင်ပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
  • (ဈ) ခွင့်ပြုပါက (စတုရန်းပေ ၃၀၀အောက်)တွင် ၁စတုရန်းပေလျှင် ၅၀၀ဝိ/ - နှုန်း၊ (စတုရန်းပေ ၃၀၀အထက်)တွင် ၁စတုရန်းပေလျှင် ၁၀၀၀ဝိ/- နှုန်းဖြင့် ခွင့်ပြုသည့်လမှစ၍ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်သည်အထိ တွက်ချက်ကောက်ခံပါသည်။(လအလိုက်တွက်ချက် ကောက်ခံခြင်း)
  • (ည) ဆိုင်းဘုတ်ခွန်များအား စီမံရေးရာဌာန၏ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ် ၂-၀၈-၀၃-၀၅ ဖြင့် လုပ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီများကိုယ်တိုင်  မြို့တော်ဘဏ် (သို့မဟုတ်) နီးစပ်ရာ ဧရာဝတီဘဏ်သို့ ပေးသွင်းရပါသည်။

Back to Top