ဆိုင်းဘုတ်ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများ

LED

၁စတုရန်းပေ(၂၀ပေအထက်) (၂၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ခြံဝင်းမြေစိုက်

၁စတုရန်းပေ(၅၀ပေနှင့်အထက်) (၁၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

ဆောက်လုပ်ဆဲအဆောက်အဦခြံစည်းရိုးနံရံကပ်

၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေအထက်) (၁၀၀၀ဝိ/-) နှုန်း

ဆောက်လုပ်ဆဲအဆောက်အဦခြံစည်းရိုးနံရံကပ်

၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေအောက်) (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေအထက်) (၁၀၀၀ဝိ/-) နှုန်း
နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ် ၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေအောက်) (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၁၅ပေအထက်) (၂၃၀၀ဝိ/-) နှုန်း

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၁၅ပေအောက်) (၁၉၀၀ဝိ/-) နှုန်း

စည်ပင်မြေငှားရမ်းခ(မြေကျုးခွန်)

၁စတုရန်းပေ (၃၀၀ဝိ/-) နှုန်း
လေကျူးခွန် ၁စတုရန်းပေ
(၅၀ဝိ/-) နှုန်း

Back to Top