ဆိုင်းဘုတ်ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများ

LED

၁စတုရန်းပေ (၂၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ခြံဝင်းမြေစိုက်

၁စတုရန်းပေ (၁၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

ပုဂ္ဂလိကမြေစိုက်

၁စတုရန်းပေ (၁၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

ဆောက်လုပ်ဆဲအဆောက်အဦးခြံစည်းရိုးနံရံကပ်

၁စတုရန်းပေ (၁၀၀၀ဝိ/-) နှုန်း

နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ (၁၀၀၀ဝိ/-) နှုန်း

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၁၅ပေအောက်) (၁၉၀၀ဝိ/-) နှုန်း

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၁၅ပေအထက်) (၂၃၀၀ဝိ/-) နှုန်း

မြေငှားရမ်းခ

၁စတုရန်းပေ (၃၀၀ဝိ/-) နှုန်းမှတ်ချက်။ ဆောက်လုပ်ဆဲအဆောက်အဦးခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်နှင့် နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်များ ၃၀၀ စတုရန်းပေအောက်ဖြစ်ပါက (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

Back to Top