ဆိုင်းဘုတ်ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများ

နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ် ၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေနှင့်အထက်) (၁၀၀၀ဝိ/-)
နှုန်း
နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေအောက်) (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း
နံရံဆေးခြယ်ဆိုင်းဘုတ် ၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေနှင့်အထက်) (၁၀၀၀ဝိ/-) နှုန်း
နံရံဆေးခြယ်ဆိုင်းဘုတ် ၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေအောက်) (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း
ခြံစည်းရိုးနံရံကပ် ၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေနှင့်အထက်) (၁၀၀၀ဝိ/-) နှုန်း
ခြံစည်းရိုးနံရံကပ် ၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေအောက်) (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

LED ဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၂၀ပေအထက်) (၂၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

LED ဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၂၀ပေနှင့်အောက်)
(၁၀၀၀ဝိ/-)
နှုန်း

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၁၅ပေနှင့်အထက်)
(၂၃၀၀ဝိ/-)
နှုန်း
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ် ၁စတုရန်းပေ(၁၅ပေအောက်) (၁၉၀၀ဝိ/-) နှုန်း

ကိုယ်ပိုင်ခြံဝင်းမြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၅၀ပေနှင့်အထက်)
(၁၅၀၀ဝိ/-)
နှုန်း
ကိုယ်ပိုင်ခြံဝင်းမြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ် ၁စတုရန်းပေ(၅၀ပေအောက်) (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

ဌာနဆိုင်ရာမြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ (၁၆၀၀ဝိ/-) နှုန်း
လုပ်ငန်း(နံရံကပ်)ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် ၁စတုရန်းပေ(၃၀၀ပေအောက်) (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

စည်ပင်မြေစိုက်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၅၀ပေအောက်)
(၅၀၀ဝိ/-)
နှုန်း

တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်

၁စတုရန်းပေ(၅၀ပေအောက်)
(၅၀ဝိ/-)
နှုန်း
လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ် (၃ပေ × ၁ပေ ၆လက်မ) (၅၀၀၀ဝိ/-) နှုန်း

စည်ပင်မြေငှားရမ်းခ(မြေကျုးခွန်)

၁စတုရန်းပေ (၃၀၀ဝိ/-) နှုန်း
လေကျူးခွန် ၁စတုရန်းပေ
(၅၀ဝိ/-) နှုန်း

Back to Top