ကိုယ်ပိုင်ခြံဝင်းမြေစိုက် ဆိုင်းဘုတ်လျှောက်ထားခြင်း

 

     ကိုယ်ပိုင်ခြံဝင်းမြေစိုက် ဆိုင်းဘုတ်များ လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

  • (က)  ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာ ခွင့်ပြုသည့်ဆိုင်းဘုတ်နေရာတွင် ခွင့်ပြုဒီဇိုင်းအတိုင်းသာ တပ်ဆင်ကြော်ငြာရန်။
  • (ခ)    အခြားစီးပွားရေးကြော်ငြာများ ကြော်ငြာခြင်း(လုံးဝ) မပြုလုပ်ရန်။
  • (ဂ)    အခြားစီးပွားရေးကြော်ငြာများ တပ်ဆင်ကြော်ငြာထားကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါက ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ပိတ်သိမ်းအရေးယူခြင်းခံရမည်ကို သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
  • (ဃ)  ကြော်ငြာဒီဇိုင်းပုံစံပြောင်းလဲတပ်ဆင်လိုပါက ပြောင်းလဲလိုသော ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်အတူ ခွင့်ပြုချက်ရယူလျှောက်ထားပြီး ဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရန်။
  • (င)   ခွင့်ပြုကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ရန် တင်ပြခြင်း၊ သတ်မှတ်အခွန်ငွေပေးသွင်းခြင်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။
  • (စ)   ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ် ဆက်လက်ကြော်ငြာလိုခြင်းမရှိပါက ကြော်ငြာ ၊တိုင် အပြီးဖြုတ်သိမ်းရန်၊ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ လျှော့ချနိုင်ရေး တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်။

Back to Top