မြေပုံကူးဝန်ဆောင်ခများနှင့် ကြာမြင့်ချိန်

စဉ် 

မြေပုံကူးအမျိုးအစား 

ပေးသွင်းရမည့်ဝန်ဆောင်ခ

၁။

အမည်ပေါက်နှင့် ၎င်းတို့၏ GP/SP ရရှိသူများ၏ လျှောက်ထားမှု 

 •  .  အရောင်းအဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်    
  
 •  .  စွန့်လွှတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် 
  
 •  .  မေတ္တာဖြင့် အပိုင်ပေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  
 •  .  လှူဒါန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  
 •  .  မြေကွက်လဲလှယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  

 

ကြာမြင့်ချိန်

            (၇) ရက်

 

မှတ်ချက်။     အမည်ပေါက်၏GP/SP ရရှိသူများ၏လျှောက်ထားမှု

                    များတွင် သတင်းစာကြော်ငြာပါပြီး ရက်ပြည့်ပြီးမှသာ

                    စိစစ်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။


 အုပ်စု(၁) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၀၁၂၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၁၄၂၅၀/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၂၈၁၂၅/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၂၈၁၂၅/-

ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)           လှိုင်သာယာ

ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)           ရွှေပြည်သာ

ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)         ဒလ

ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

 

အုပ်စု(၂) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၂၉၄၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၁၈၃၀၀/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၃၅၂၅၀/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၃၅၂၅၀/-

တောင်ဥက္ကလာပ            ကြည့်မြင်တိုင် 

မြောက်ဥက္ကလာပ               ဒေါပုံ

သင်္ဃန်းကျွန်း                    အင်းစိန်

အလုံ                                သီလဝါစက်မှုဇုန်

သာကေတ

 

အုပ်စု(၃) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၅၂၂၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၂၂၁၂၅/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၄၂၃၇၅/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၄၂၃၇၅/-

လမ်းမတော်                မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

လသာ                        ပုဇွန်တောင်

ပန်းပဲတန်း                  ဗိုလ်တထောင်

ကျောက်တံတား           လှိုင်

ဆိပ်ကမ်း                    မရမ်းကုန်း

ဒဂုံ                             ရန်ကင်း

ဗဟန်း                        ကမာရွတ်

တာမွေ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဉ်

မြေပုံကူးအမျိုးအစား

ပေးသွင်းရမည့်ဝန်ဆောင်ခ

၂။

အမည်ပေါက်မဟုတ်ပဲ မှတ်ပုံတင်စာချုပ် အဆက်အစပ်ဖြင့် ရရှိ သူ/ တရားရုံးဒီကရီများဖြင့် ရရှိသူ နှင့် ၎င်းတို့၏ GP/SP ရရှိသူများ၏ လျှောက်ထားမှု

 

 •  .  အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  
 •  .  စွန့်လွှတ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  
 •  .  မေတ္တာဖြင့် အပိုင်ပေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  
 •  .  လှူဒါန်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  
 •  .  မြေကွက်လဲလှယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  
 •  .  ကျူးလွန်ခြင်းပြမြေပုံ
  

 

ကြာမြင့်ချိန်

            (၁၉) ရက်

 

 

အုပ်စု(၁) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၀၁၂၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၁၄၂၅၀/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၂၈၁၂၅/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၂၈၁၂၅/-

ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)          လှိုင်သာယာ

ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)           ရွှေပြည်သာ

ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)         ဒလ

ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

 

အုပ်စု(၂) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၂၉၄၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၁၈၃၀၀/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၃၅၂၅၀/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၃၅၂၅၀/-

တောင်ဥက္ကလာပ                ကြည့်မြင်တိုင် 

မြောက်ဥက္ကလာပ                   ဒေါပုံ

သင်္ဃန်းကျွန်း                        အင်းစိန်

အလုံ                                    သီလဝါစက်မှုဇုန်

သာကေတ

 

အုပ်စု(၃) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၅၂၂၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၂၂၁၂၅/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၄၂၃၇၅/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၄၂၃၇၅/-

လမ်းမတော်                     မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

လသာ                             ပုဇွန်တောင်

ပန်းပဲတန်း                       ဗိုလ်တထောင်

ကျောက်တံတား                လှိုင်

ဆိပ်ကမ်း                         မရမ်းကုန်း

ဒဂုံ                                  ရန်ကင်း

ဗဟန်း                             ကမာရွတ်

တာမွေ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဉ်

မြေပုံကူးအမျိုးအစား

ပေးသွင်းရမည့်ဝန်ဆောင်ခ

၃။

အမည်ပေါက်နှင့်၎င်းတို့၏ GP/SP ရရှိသူများ၏လျှောက်ထားမှု

 

 •  .  အမှားပြင် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  
 •  .  ဘဏ်ငွေချေးရန်
  
 •  .  မြေကွက်အငှား စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်
  
 •  .  မြေကွက်ခွဲစိတ်ရန်
  
 •  .  ဌာနဆိုင်ရာတင်ပြရန် 
  

 

ကြာမြင့်ချိန်

           (၇) ရက်

 

မှတ်ချက်။     အမည်ပေါက်၏GP/SP ရရှိသူများ၏လျှောက်ထားမှု

                    များတွင် သတင်းစာကြော်ငြာပါပြီး ရက်ပြည့်ပြီးမှသာ

                    စိစစ်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

 

အုပ်စု(၁) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၀၁၂၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၁၄၂၅၀/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၂၈၁၂၅/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၂၈၁၂၅/-

ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)           လှိုင်သာယာ

ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)           ရွှေပြည်သာ

ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)         ဒလ

ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)         ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

 

အုပ်စု(၂) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၂၉၄၅/-

   

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၁၈၃၀၀/-

 

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၃၅၂၅၀/-

 

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၃၅၂၅၀/-

 

တောင်ဥက္ကလာပ             ကြည့်မြင်တိုင် 

မြောက်ဥက္ကလာပ                ဒေါပုံ

သင်္ဃန်းကျွန်း                     အင်းစိန်

အလုံ                                 သီလဝါစက်မှု ဇုန်

သာကေတ

 

အုပ်စု(၃) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၅၂၂၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၂၂၁၂၅/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၄၂၃၇၅/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၄၂၃၇၅/-

လမ်းမတော်                     မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

လသာ                             ပုဇွန်တောင်

ပန်းပဲတန်း                       ဗိုလ်တထောင်

ကျောက်တံတား                လှိုင်

ဆိပ်ကမ်း                         မရမ်းကုန်း

ဒဂုံ                                  ရန်ကင်း

ဗဟန်း                             ကမာရွတ်

တာမွေ

 

စဉ်

မြေပုံကူးအမျိုးအစား

ပေးသွင်းရမည့်ဝန်ဆောင်ခ

၄။

အမည်ပေါက်နှင့်၎င်းတို့၏ GP/SP ရရှိသူများ၏လျှောက်ထားမှု

 

 •  . အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရန်
  
 •  . ခြံစည်းရိုးကာရန်
  
 •  . အကြီးစားပြင်ဆင်ရန်
  
 •  . အဝီစိတွင်းတူးရန်
  
 •  . မှတ်တမ်းထားရန်
  

 

ကြာမြင့်ချိန်

            (၇) ရက်

 

မှတ်ချက်။     အမည်ပေါက်၏GP/SP ရရှိသူများ၏လျှောက်ထားမှု

                    များတွင် သတင်းစာကြော်ငြာပါပြီး ရက်ပြည့်ပြီးမှသာ

                    စိစစ်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

အုပ်စု(၁) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၀၁၂၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၁၄၂၅၀/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၂၈၁၂၅/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၂၈၁၂၅/-

ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)           လှိုင်သာယာ

ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)           ရွှေပြည်သာ

ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)         ဒလ

ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

 

အုပ်စု(၂) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၂၉၄၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၁၈၃၀၀/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၃၅၂၅၀/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၃၅၂၅၀/-

တောင်ဥက္ကလာပ         ကြည့်မြင်တိုင် 

မြောက်ဥက္ကလာပ            ဒေါပုံ

သင်္ဃန်းကျွန်း                 အင်းစိန်

အလုံ                            သီလဝါစက်မှုဇုန်

သာကေတ

 

အုပ်စု(၃) မြို့နယ်များ

၀.၂၅၀ ဧက ထိ

၁၅၂၂၅/-

 

၀.၂၅၁ မှ ၀.၅ ဧက ထိ

၂၂၁၂၅/-

၀.၅၀၁ မှ ၁ ဧက ထိ

၄၂၃၇၅/-

(၁) ဧက ထပ်တိုးတိုင်း

၄၂၃၇၅/-

လမ်းမတော်                 မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

လသာ                         ပုဇွန်တောင်

ပန်းပဲတန်း                   ဗိုလ်တထောင်

ကျောက်တံတား            လှိုင်

ဆိပ်ကမ်း                     မရမ်းကုန်း

ဒဂုံ                              ရန်ကင်း

ဗဟန်း                         ကမာရွတ်

တာမွေ

Top