ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။  Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

 • လျှောက်ထားသူသည်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက)  ပတ်(စ်)ပို့မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • အသုံးပြုမည့် ယာဉ်၏"င" လိုင်စင်၊ လိုင်စင်စာအုပ်
 • အသုံးပြုမည့် ယာဉ်၏ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ (ရှေ့/ နောက်/ ဘေး)
 • ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိပါက အောက်ပါ အချက်များကို သိရှိလိုက်နာပါမည်ဟူသော ခံ၀န်ချက်လက်မှတ် ရေးထိုးတင်ပြစာ 
  • မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ် (လသာ၊  လမ်းမတော်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်) တွင် ရောင်းချခြင်းမပြုရန်
  • လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ပိတ်ဆို့ရောင်းချခြင်းမပြုရန်
  • လမ်းသွယ်များတွင် သတ်မှတ်ယာဉ်ကြောအတိုင်း လမ်းဘေးတွင်လည်းကောင်း၊ အခြား မော်တော်ယာဉ်၊ အနှေးယာဉ်များအား ပိတ်ဆို့မှုအနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း ရပ်နားရောင်းချရန်
  • တစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်နားရောင်းချခြင်း မပြုရန်
  • အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား
 • လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါက လိုင်စင်ကတ်ကို ဌာနသို့ ပြန်လည်အပ်နှံတင်ပြရန်
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။  Online Application လက်ခံရရှိပြီး အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

 

၃။  ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

မှတ်ချက်။  ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်အား လက်ရှိအခ​ြေအန​ေအရ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သဖြင့် ယာယီဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။

Back to Top