သီးခြားဆိုင်းဘုတ်ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများ

လုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်(စတုရန်းပေ၃၀၀အောက်) ၁စတုရန်းပေ (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

စည်ပင်မြေစိုက်(စတုရန်းပေ၅၀အောက်)

၁စတုရန်းပေ (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

ခြံဝင်းမြေစိုက်(စတုရန်းပေ၅၀အောက်)

၁စတုရန်းပေ (၅၀၀ဝိ/-) နှုန်း

LED(စတုရန်းပေ၂၀နှင့်အောက်)

၁စတုရန်းပေ (၁၀၀၀ဝိ/-) နှုန်း

တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ငန်း(အိမ်ဆိုင်)(စတုရန်းပေ၅၀အောက်)

၁စတုရန်းပေ (၅၀ဝိ/-) နှုန်း

စည်ပင်မြေငှားရမ်းခ(မြေကျုးခွန်)

၁စတုရန်းပေ (၃၀၀ဝိ/-) နှုန်း
လေကျူးခွန် ၁စတုရန်းပေ
(၅၀ဝိ/-) နှုန်း

Back to Top