ဆိုင်းဘုတ်(အသစ်/သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်း

၁။ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်များအား လိုင်စင်နှင့်တွဲဖက်၍ ဆိုင်းဘုတ်ခွန်ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(က)  တပ်ဆင်ထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်ဓါတ်ပုံ၊ အရွယ်အစား ဖော်ပြချက်နှင့်ငွေပေးသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ခံဝန်ချက်

 


Back to Top