လုပ်ငန်းလိုင်စင် (စက်မှုဇုံနယ်မြေအတွင်းတွင်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း)

 

 Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် သာမန်အားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport/ Visa မိတ္တူနှင့် ဓါတ်ပုံ(၁)ပုံ

( ခ) လုပ်ငန်းလုပ်မည့်နေရာအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်အထောက်အထား (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင်ဂရန်/ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်/ အငှားစာချုပ်)

( ဂ) စက်မှုဇုန်ထောက်ခံချက်၊

(ဃ) စည်ပင်သာယာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်​ရှင်းရေးဌာန၏     ထောက်ခံချက်၊

( င) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ ထောက်ခံချက်

( စ) သက်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်မန်နေဂျာ၏ ထောက်ခံချက်

(ဆ) စည်ပင်သာယာကျန်းမာရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

( ဇ) အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား

(စျ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ အစုရှယ်ယာစာရင်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့စာရင်း၊

(ည) လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်သော၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့် (လုပ်ငန်းအလိုက်လိုအပ်သည့်သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုမိန့်များအား  အထွေထွေခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။)

( ဋ) အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။(ဥပမာ-အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့်၊ ပြင်ဆင် ခွင့်စသည့် စည်ပင်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်များ)

Back to Top