လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်း 

(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)


 

Online မှ လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းကြောင်း လျှောက်ထားလာပါက ​အောက်ပါအချက်များပါရှိရပါမည်-

 

(က)   ခွင့်ပြုထားသည့်လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်း(သို့) နောက်ဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သည့်ပြေစာမိတ္တူ

Back to Top