လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်း 

(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)


 

Online မှ လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းကြောင်း လျှောက်ထားလာပါက ​အောက်ပါအချက်များပါရှိရပါမည်-

      (က)  လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကတ်မိတ္တူ

      ( ခ)   ခွင့်ပြုထားသည့်လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်း (သို့)နောက်ဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သည့်ပြေစာမိတ္တူ

 

Back to Top