လိုင်စင်ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီးသဖြင့် မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)


၁။        Online မှ အချက်အလက်ပြောင်း လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရပါမည်-

          (က)    လုပ်ငန်းရှင်၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

        ( ခ)    လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

       ( ဂ)    ပြောင်းလဲသည့် လုပ်ငန်းလိပ်စာနှင့်ပတ်သက်သည့် အထောက် အထားများ

      (ဃ)    အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် နေထိုင်သူ (၁၀)ဦး၏ ထောက်ခံချက်

      ( င)    လိပ်စာပြောင်းရွှေ့မည့်နေရာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား/အငှားစာချုပ်

      ( စ)    အခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်များ

 

၂။          Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

 

၃။         အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက (တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ကားအရောင်းပြခန်း၊ အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ၊ တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းများမှ လွဲ၍)  ကျန်လုပ်ငန်းများအား (၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြား ပါမည်။

 

၄။       တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအတွက် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးမှသာ လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။ (ဥပမာ-ကားအရောင်းပြခန်း၊ တည်းခိုခန်း၊ ကလေးကစားကွင်း)

 

၅။       ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 


Back to Top