လုပ်ငန်းလိပ်စာပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း 

(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)


၁။       Online မှ အချက်အလက်ပြောင်း လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရပါမည်-

 

( က)    လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

( ခ )    ပြောင်းလဲသည့် လုပ်ငန်းလိပ်စာနှင့်ပတ်သက်သည့် အထောက် အထားများ

(ဂ )    အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် နေထိုင်သူ (၁၀)ဦး၏ ထောက်ခံချက်

( ဃ)    လိပ်စာပြောင်းရွှေ့မည့်နေရာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား/အငှားစာချုပ်

 

၂။         အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက (၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက် မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြု ကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

 ၃။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 


Back to Top