လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း

(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)


၁။       Online မှ အချက်အလက်ပြောင်း လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရပါမည်-

         (က)    လုပ်ငန်းရှင်၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

         ( ခ)    ယခင်နှစ်လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

         ( ဂ)    အခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်များ

        ( ဃ)   ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ယခင်ကုမ္ပဏီနှင့် ယခုပြောင်းလဲမည့် ကုမ္ပဏီတို့၏ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်၊ အစုရှယ်ယာစာရင်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့စာရင်း

        ( င )   ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

         ( စ)    လိုအပ်ပါကပြောင်းလဲလိုသည့် လုပ်ငန်းအမည်နှင့်ပတ်သက်သည့် အထောက်အထား

 

 ၂။         အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက (၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

 ၃။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top