လုပ်ငန်းရှင်အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း 

(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး) 


၁။        Online မှ အချက်အလက်ပြောင်း လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရပါမည်-

           (က)     ယခင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် ယခုပြောင်းလဲမည့် လုပ်ငန်းရှင်၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

          ( ခ)     ယခင်လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ

          ( ဂ)     အမည်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် နှစ်ဦးသဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးသည့် စာချုပ်

          (ဃ)     ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ယခင်ကုမ္ပဏီနှင့် ယခုပြောင်းလဲမည့် ကုမ္ပဏီ တို့၏ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်၊ အစုရှယ်ယာစာရင်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့စာရင်း

          ( င)      ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

 

၂။         အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက (၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

၃။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

မှတ်ချက်။    အမည်ပြောင်းမည့်သူ  နှစ်ဦးမှသဘောတူညီကြောင်း   ခံဝန်ချက်အားမြို့နယ်စည်ပင်သာယာ                                     အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ရှေ့တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။


Back to Top