ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည် ရောင်းချခွင့် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။        Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော် ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

           (က)    လုပ်ငန်းရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ/ဓါတ်ပုံ (၁)ပုံ

          ( ခ)    အသုံးပြုမည့် ယာဉ်၏"င" လိုင်စင်၊ လိုင်စင်စာအုပ်

         ( ဂ)    အသုံးပြုမည့် ယာဉ်၏ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ (ရှေ့/ နောက်/ ဘေး)

         (ဃ)    အောက်ပါ အချက်များကို သိရှိလိုက်နာပါမည်ဟူသော ခံ၀န်ချက်လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် တင်ပြစာ 

                  (၁)    မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ် (လသာ၊ လမ်းမတော်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်)တွင် ရောင်းချခြင်းမပြုရန်

                  (၂)    လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ပိတ်ဆို့ရောင်းချခြင်းမပြုရန်

                  (၃)    လမ်းသွယ်များတွင် သတ်မှတ်ယာဉ်ကြောအတိုင်း လမ်းဘေးတွင် လည်းကောင်း၊ အခြားမော်တော်ယာဉ်၊ အနှေးယာဉ်များအား ပိတ်ဆို့မှု                                 အနှောင့်အယှက် မဖြစ် စေရန် လည်းကောင်း ရပ်နားရောင်းချရန်

                (၄)    တစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်နားရောင်းချခြင်း မပြုရန်

           ( င)    သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ            

          ( စ)    အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား

 

၂။        Online Application လက်ခံရရှိပြီး အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ လိုအပ်ချက်မရှိပါက မြို့နယ်မှခရိုင်သို့တင်ပြ၍ (၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြား ပါမည်။

 

၃။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 

Back to Top