ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။         Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ၊ အထောက် အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

         (က)     လုပ်ငန်းရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ/ဓါတ်ပုံ (၁)ပုံ

         ( ခ)     လုပ်ငန်းတည်နေရာအတွက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အထောက်အထား (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင် ဂရန်/ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်/ အငှားစာချုပ်)

        ( ဂ)     လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် အနီးစပ်ဆုံး ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ

       (ဃ)     ကိုယ်ပိုင်စျေးဧရိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် အထပ်အရေအတွက် ဖော်ပြသည့် အထောက် အထား (ကားပါကင်ရှိပါက အထပ်နှင့်အကျယ်အဝန်း)

       ( င)      သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်/လျှပ်စစ်၏ ထောက်ခံချက်

      ( စ)     စည်ပင်သာယာကျန်းမာရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

     (ဆ)     အဆောက်အဦအတွက် ဆောက်လုပ်ခွင့်/ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုမိန့်

     ( ဇ)     အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား

    

     မှတ်ချက်။  (မီးဘေး/ လုံခြုံရေး/ သန့်ရှင်းရေး) ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားရှိရမည်။

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

 

၃။         အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက မြို့နယ်/ခရိုင်မှတဆင့် ဌာနသို့တင်ပြ၍ (၃)ပတ် အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

 

၄။         ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Back to Top