ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်း လိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုး၊ ကုတင်အရေအတွက်တိုး/လျော့ဆောင်ရွက်ခြင်း

 

၁။       Online  မှ ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင်  အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

          (က)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

          ( ခ)    ယခင်နှစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားမိတ္တူ

         ( ဂ)    သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေ/အုပ် ထောက်ခံချက်

        (ဃ)    သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်

       (င)     စည်ပင်သာယာကျန်းမာရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

      ( စ)    သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက်

      ( ဆ )    အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား

       (ဇ)    လိုအပ်ပါက လုပ်ကိုင်မည့်လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် အနီးစပ်ဆုံး ပတ်၀န်းကျင် (၁၀)ဦး သဘောတူ/ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်                    များ

 

၂။        Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။ 

 

၃။       အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက (၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။ 

 

၄။       ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ 

 

၅။       တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းအတွက် သီးခြားစိစစ်၍ ဌာနက ခွင့်ပြု မှသာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top