လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခြင်း

 

Online မှ လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းကြောင်း လျှောက်ထားလာပါက ​အောက်ပါအချက်များ ပါရှိရပါမည် -

  • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
  • လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စ်ပို့ကတ်)
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာ        
  • ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်နှုန်း

 

မှတ်ချက်။    ။ လိုင်စင်ကတ်ပြားအား သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်​ရေးမှူးရုံးသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။

Online ဖြင့် ဆောင်ရွက်၍ မရနိုင်သေးသော မြို့နယ်များတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်များအား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် လူကိုယ်တိုင် သွားရောက်လျှောက်ထားရပါမည်။

Back to Top