လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

 

၁။       Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရ ပါမည်-

           (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

           ( ခ)    ယခင်နှစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားမိတ္တူ

           ( ဂ)   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်းအထောက်အထား

           ( ဃ)  လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင်သော၀န်ကြီးဌာန၏ သက်တမ်းရှိခွင့်ပြုမိန့်များ (လုပ်ငန်းအလိုက် လိုအပ်သည့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏                            ထောက်ခံချက်များအား အထွေထွေခေါင်းစဉ် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။)

            (င)    နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ အစုရှယ်ယာဝင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ စာရင်း

            (စ)   သက်တမ်းရှိ ပတ်စ်ပို့/ဗီဇာမိတ္တူ

           (ဆ)    လိုအပ်ပါကလုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် အနီးစပ်ဆုံး ပတ်၀န်းကျင် (၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းထောက်ခံ                           ချက်များ

 

၂။        Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။ 

 

၃။       အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။ 

 

၄။       ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ကတ်ပြားထုတ် ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ 

 

၅။       တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော လုပ်ငန်းများအတွက် သီးခြားစိစစ်၍ ဌာနက ခွင့်ပြုမှသာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 

Back to Top