စက်မှုဇုံနယ်မြေအတွင်းတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။      Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်−

  • လုပ်ငန်းအမျိုးအစား နှင့် သက်ဆိုင်သော ၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့် (လုပ်ငန်းအမျိုးအစား နှင့် သက်ဆိုင်သော ၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်လိုအပ်ချက်များအား အထွေထွေခေါင်းစဉ်  အ​ောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။)
  • စက်မှုဇုံကော်မတီ၏ ထောက်ခံချက်နှင့် အနီးဆုံးပတ်၀န်းကျင် (၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာအတွက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အထောက်အထား (ဥပမာ− အငှားစာချုပ်)
  • လုပ်ငန်းရှင်(နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ၊ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/ ပြင်ပ/ အတွင်း)ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
  • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၅။      မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် အဆင်သင့် တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခွင့်ပြုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top