လိုင်စင်ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီးသဖြင့် မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

 

Online မှလိုင်စင်ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးသဖြင့် မိတ္တူလျှောက်ထားပါက အောက်ပါအချက်များ ပါရှိရမည်−

  • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
  • လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စ်ပို့ကတ်)
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာ    
  • ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်နှုန်း
  • လုပ်ငန်းရှင်၏ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ

 

၂။      အချက်အလက်ပြည့်စုံမှန်ကန်၍ လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။


၃။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

Back to Top