အချက်အလက်ပြောင်းခြင်း (လုပ်ငန်းရှင်အမည်/ လုပ်ငန်းအမည်/ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား/ လိပ်စာ)

 

၁။      Online မှ အချက်အလက်ပြောင်း (လုပ်ငန်းရှင်အမည်/ လုပ်ငန်းအမည်/ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား/ လိပ်စာ)  လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရပါမည်−

  • မူလလုပ်ငန်းရှင်အမည်
  • မူလလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အမှတ်  (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ)
  • လုပ်ငန်းအမျိုးအစား/ ယခင်နှစ်လိုင်စင်နှုန်း
  • ပြောင်းလဲလိုသည့်အချက်အလက်
  • အမည်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါက နှစ်ဦးအဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် စာချုပ်
  • လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပြောင်းနှင့် လိပ်စာပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါက အနီးဆုံး ပတ်၀န်းကျင်နေထိုင်သူ (၁၀)ဦးထောက်ခံချက် အပြင် လိပ်စာပြောင်း ခြင်းအား ပြောင်းရွှေ့မည့်နေရာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား/ အဌား စာချုပ်
  • တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့် (ဥပမာ-ကလေးကစားကွင်း၊ ကားအရောင်ပြခန်း၊ တည်းခိုခန်း)
  • အခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သော လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်များ
  • ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါက ရက်ချိန်းသတ်မှတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက (တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများမှလွဲ၍)  ကျန်လုပ်ငန်းများအား ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top