တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်များသက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

 

၁။      Online မှ တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်−

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့ကတ်မိတ္တူ
 • တည်းခိုခန်းအမည်
 • တည်းခိုခန်းအရေအတွက်(ဥပမာ-တစ်ယောက်ခန်း၊ နှစ်ယောက်ခန်း၊ မိသားစုခန်း) နှင့် ယခင်နှစ်လိုင်စင်နှုန်း
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • တည်းခိုခန်းတည်နေရာ (လိပ်စာ)
 • ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ (ထွေ/အုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ မီးသတ်ဦးစီးမှူး/လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ကျန်းမာရေး) ထောက်ခံချက်များ
 • တည်းခိုခန်းဖွဲ့စည်းပုံဓာတ်ပုံ
 • တည်းခိုခန်းတည်နေရာပြမြေပုံ
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက် အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက အဆင့်ဆင့်တင်ပြ၍ ယင်းရက်မှ(၂)ပတ် အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါ)လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၅။      တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းအတွက် သီးခြားစဉ်းစား၍ ဌာနကခွင့်ပြုမှသာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top