လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

 

၁။      Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်−

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်စပို့ကတ်မိတ္တူ
 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစား/ အမည်
 • ယခင်နှစ်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်နှုန်း
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် တည်နေရာ (လိပ်စာ)
 • ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • စက်မှုဇုံတွင်ရှိသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက စက်မှုဇုံထောက်ခံချက်
 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင်သော၀န်ကြီးဌာန၏ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပြီးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်( လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်သော၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့် လိုအပ်ချက်များအား အထွေထွေခေါင်းစဉ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
 • ကားအရောင်းပြခန်းအတွက် လိုင်စင်အသစ် လျှောက်ထားစဉ်က ပါရှိသော  သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာနများ၏ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပြီးသော ခွင့်ပြုမိန့်များ
 • စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်အတွက် စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာနမှ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပြီးသော စက်သုံးဆီရောင်းချခွင့်လိုင်စင်
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၅။     ကားအရောင်းပြခန်း၊ အပန်းဖြေအိမ်တွင်း ကစားနည်းခန်းမ( ကလေးကစားကွင်း)၊ ဆေးရုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော လုပ်ငန်းများအတွက် သီးခြားစဉ်းစား၍ ဌာနကခွင့်ပြုမှသာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top