အစားအသောက်လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

 

၁။      Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်−

  • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စပို့ကတ်မိတ္တူ)
  • လုပ်ငန်းအမျိုးအစား/ အမည်
  • ယခင်နှစ်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်နှုန်း
  • လုပ်ငန်းရှင်၏ ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ
  • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်တည်နေရာ(လိပ်စာ)
  • ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
  • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      Online Applicationလက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၅။      တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော လုပ်ငန်းများအတွက် သီးခြားစဉ်းစား၍ ဌာနကခွင့်ပြုမှသာ သက်တမ်းတိုးမြှင့် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top