စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။         စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားပါက အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်-

           (က)    လုပ်ငန်းရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ/ ဓါတ်ပုံ (၁)ပုံ

           ( ခ)    လုပ်ငန်းလုပ်မည့်နေရာအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်အထောက်အထား (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင်ဂရန်/ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်/ အငှားစာချုပ်)

           ( ဂ)    လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် အနီးစပ်ဆုံး ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်များ

           (ဃ)    သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေ/အုပ် ထောက်ခံချက်

          ( င)    သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ ထောက်ခံချက်

         ( စ)    အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား

         (ဆ)    တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ခွင့်ပြုခြင်း အကြောင်းကြားစာ

         (ဇ)     သတ္ထုတွင်း၀န်ကြီးဌာန၏ စက်သုံးဆီသိုလှောင်ကန် ခွင့်ပြုမိန့်

        ( စျ)    စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၏ စက်သုံးဆီရောင်းချခွင့်လိုင်စင်  

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

 

၃။        အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက မြို့နယ်/ခရိုင်မှတဆင့် ဌာနသို့တင်ပြ၍ (၃)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြု ကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

 

၄။        ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ် လိုင်စင်ကြေးငွေကို ပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

 

Back to Top