အစားအသောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

 

၁။      Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်−

  • လုပ်ငန်းရှင်သည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ
  • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အထောက်အထား (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင်ဂရန်/ စာချုပ်/ အငှားစာချုပ်)
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/အတွင်း/အပြင်)ဓါတ်ပုံများ (မီးဖို၏ မီးခိုးခေါင်းတိုင်အား မြင်သာသည့် မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများ)
  • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
  • အရက်/ဘီယာ တွဲဖက်ရောင်းချပါက ယစ်မျိုးလိုင်စင်
  • မြို့နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ စည်ပင် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့၏ ထောက်ခံချက်များ
  • အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား
  • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။      Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ် စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက် အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၃။      အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

 

၄။      ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးငွေကိုပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top